Seksjonsleiar
Helse Førde
Førde, Norge
5 dager siden
source : Firda

Om stillingen

Helse Førde har ledig 100 % fast stilling som leiar for seksjon Kompetanse og utdanning

Vi søkjer ein leiar som er oppteken av kvalitet og forbetring, og som har genuin interesse

for legge til rette for utdanning, opplæring og kompetansebygging til beste for pasientbehandlinga.

Helse Førde har høg og brei kompetanse innan mange felt. Kontinuerleg kompetanseutvikling er ein integrert og vesentleg del av verksemda, og viktig for å tilpasse oss til endra forventningar, nye tenester og arbeidsmåtar.

Utdanning av nye yrkesutøvarar er ei av kjerneoppgåvene til spesialisthelsetenesta. Helse Førde legg stor vekt på å ivareta dette samfunnsansvaret best mogleg ved å tilby studentar, elevar og lærlingar eit godt læringsmiljø.

Det er nært samarbeid internt, regionalt og med universitet, høgskular og fylke.

Seksjonen er del av Fag- og utviklingsavdelinga, som støtter organisasjonen og dei kliniske einingane i arbeidet. Avdelinga har fire seksjonar som samarbeider nært om utdanning og kompetanse, kvalitets- og utviklingsarbeid, forsking og innovasjon.

Seksjonen har i dag 5 medarbeidarar med kompetanse innan helsefag, pedagogikk og kompetanseutvikling. Hovudområda er å kvalitetssikre og innføre kompetansetiltak, og planlegge, gjennomføre og vidareutvikle føretaket sitt arbeid med utdanning.

Seksjonen er rådgjevande overfor leiinga, og bidreg i prosjekt og strategisk planlegging internt, og i utadretta samarbeid.

Seksjonsleiar er del av leiargruppa i Fag- og utviklingsavdelinga, og rapporterer til utviklingsdirektør.

Ved eventuell intern tilsetjing vert det ledig stilling for rådgjevar / seniorrådgjevar i seksjonen. Ver venleg å opplyse om denne stillinga også kan vere aktuell.

Arbeidsoppgåver

 • Leiaransvar for Seksjon Kompetanse og utdanning med personal-, fagleg og økonomisk ansvar
 • Arbeide strategisk og praktisk for gode rammevilkår for utdanning og opplæring
 • Styrke og vidareutvikle system og digitale verktøy som støttar opp om opplæring og kompetansebygging
 • Medverke til godt samarbeid mellom Helse Førde og utdanningsinstitusjonar
 • Legge til rette for gode og strukturert mottak av studentar og gjennomføring av utdanningsforløp
 • Sikre at utdanningskandidatar får dokumentert læringsaktivitetar
 • Bidra til digitalisering av kompetanseaktivitetar
 • Bidra til innføring av nye satsingsområde, som m.a. ferdigheitstrening
 • Kvalifikasjonar

 • Høgare relevant utdanning
 • Leiarkompetanse og -erfaring vert lagt vekt på
 • Kjennskap til arbeidsområda og god forståing for helsetenestene sine utdanningsbehov er ei føremon
 • Erfaring frå strategi- og forbetringsarbeid og prosjektarbeid er ønskjeleg
 • Innsyn i utviklingstrekk innan helse
 • God IKT-kompetanse er ei føremon
 • God munnleg og skriftleg formuleringsevne på norsk
 • Utdanningsnivå : Høgskule / universitet, hovudfag / mastergradHøgskule / universitet, doktorgrad
 • Personlege eigenskapar

 • Synleg, involverande og motiverande leiar som set tydeleg retning
 • Strategisk og analytisk, god organisasjons- / rolleforståing
 • God i dialog og formidling, bidreg til engasjement, samhandling og samarbeid
 • Arbeider planmessig og målretta og har gjennomføringskraft
 • Open for endringar, finn fleksible og innovative løysingar på tvers av fag, institusjonar og einingar
 • God sjølvinnsikt, oppteken av eiga læring og utvikling
 • Vi tilbyr

 • Vi kan tilby ei spanande og utfordrande leiarstilling i eit levande kompetansemiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Søk på stillingen ved å klikke på Søk på stilling knappen på høyre side.

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema