Norway - Stavanger, Development Lead - Landmark
Halliburton
Tananger
15 dager siden

Landmark, en Halliburton forretningsenhet, er den ledende teknologiløsnings-leverandøren av data og analyse, vitenskap, programvare og tjenester for lete-

og produksjonsindustrien. Landmarks innovative, integrerte teknologi og tjenester gir støtte til viktige beslutningspunkter i olje-

og gass livssyklus, slik at E&P selskaper over hele verden kan redusere kostnadene, øke produksjonen, øke produktiviteten og lønnsomheten.

Vi leter etter de riktige kandidatene som ønsker å utvikle, oppnå, vokse og lede. Den rette kandidaten har god kunnskap og forståelse av gjeldende vitenskap og teknologi, oppnådd gjennom formell utdanning og arbeidserfaring.

Demonstrer kunnskap om eksisterende og kommende teknologi- og produktområder.

Arbeidsoppgaver :

Dette er en svært kundefokusert rolle som skal sikre oppmerksomhet, engasjement og støtte fra sentrale interessenter - både internt og eksternt med kunder.

Kandidaten skal bygge sterke prosjektteam og opprettholde tydelig kommunikasjon om prosjektstatus i hele livssyklusen.

Administrere levering av flere komplekse samtidige utviklingsprosjekter fra design tenkning til ferdigstillelse.

Arbeider tett og leder utviklingsteamet for å produsere nøyaktige leveringsestimater og administrere overgangen fra analyse til design og levering.

Definer leveringsfaser av prosjektet, inkludert aktiviteter, delaktiviteter og milepæler som sikrer at disse dokumenteres og brukes som grunnlag for prosjekthendelseslogg, problemstillinger og risikologg og eventuell senere rapportering.

Delta i vurderinger og møter og gi oppdateringer om prosjektets fremgang.

Ansvar for å identifisere og sikre risikoer, problemer og forvalte dem tett.

Drive alle interessenter til å levere i tide og til de påkrevde kvalitetsstandardene.

Arbeid tett med relevante team internt for å sikre tilpasning og koordinering på tvers av operasjoner som en del av den sømløse implementeringen av eksisterende og nye systemer.

Vi tilbyr :

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring / behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner :

Minimum bachelor innen programutvikling er nødvendig.

Agile utviklingserfaring og demonstrert evne til å utvikle profesjonell programvare.

10+ års erfaring i relatert felt.

God kunnskap og erfaring innen AGILE / Scrum utviklingsmetodikk og rammeverk.

Programmeringsferdigheter :
 • Java, Python, .NET
 • Java, Python, .NET
 • TypeScript / JavaScript, Angular, HTML5, jQuery, Ajax, Bootstrap, Material,
 • Verktøy : Visual Studio Code, Git, Maven
 • Innsikt og praktisk erfaring med server-side teknologier :

 • Databaser : Oracle, SQL Server, Postgres, Cassandra
 • Operativsystemer : Linux Windows Server
 • Programplattformer : JBoss / WildFly EAP, Azure, Amazon Web Services, Google Cloud
 • Nettverk : Arkitektur, protokoller
 • Personlige egenskaper :

  Kunne forstå og bidra til tekniske løsninger fra design til kodenivå.

  Vær en lagspiller med gode kommunikasjonsevner.

  Vær kreativ og innovativ problemløser - tenker konseptuelt og "ut av boksen".

  Prestasjonsorientert - fokuserer på å levere resultater.

  Sterke analytiske ferdigheter og evne til å lære raskt.

  Evne til å kommunikasjon tydelig og forstå tekniske krav.

  Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

  Arbeidssted :

  Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

  Product Service Line : Landmark

  Kontaktinformasjon :

  Ansvarlig for stillingen : Brit Berg (+47) 51 83 82 24 / Kjell Nedrebø (+47) 51 83 82 51

  Rekrutterer : Krisin F. Lenes (+47) 51 83 72 90

  English Version :

  Landmark, a Halliburton business line, is the leading technology solutions provider of data and analytics, science, software, and services for the exploration and production industry.

  Landmark's innovative, integrated technology and services provide support for key decision points in the oil and gas life cycle, enabling energypanies around the world to lower costs, enhance production, and increase productivity and profitability.

  We are looking for the right people people who want to innovate, achieve, grow and lead. The successful candidate has good knowledge and understanding of applicable science and technology, gained through formal education and work experience.

  Demonstrates knowledge of existing and emerging technology and product areas.

  Job description :

  This is a highly customer focused role ensuring awareness, involvement and support from the key stakeholders both internally and with clients.

  Building strong project teams and maintaining robustmunication on the project status throughout its life cycle. Managing the delivery of multipleplex simultaneous development projects from design thinking through topletion.

  Working closely and directing the development team to produce accurate delivery estimates and manage the transition from analysis through to design and delivery.

  Define delivery phases of the project including activities, sub-activities, and milestones ensuring these are documented and used as the basis for the project event log, issues and risk log and any subsequent reporting.

  Participate in reviews and meetings and provide updates on project progress.

  Take responsibility for ensuring that risks and issues are identified and managed closely and drive all stakeholders to deliver on time and to the required quality standards.

  Work closely with relevant teams internally to ensure alignment and coordination across operations as part of the seamless implementation of existing and new systems.

  We offer :

  Competitive pension- and insurance scheme

  Beneficial employee stock-purchase plan

  Focus on technology and further development

  Highly skilled colleagues in an international environment

  Qualifications :

  Minimum of bachelor’s engineering degree required.

  Agile development experience and demonstrated ability to develop professional software.

  10+ years of experience in related field.

  Fully aware of the AGILE / Scrum development methodology and framework providing regular and effective progress updates throughout the sprint cycles.

  Programming skills :
 • Java, Python, .NET
 • Java, Python, .NET
 • TypeScript / JavaScript, Angular, HTML5, jQuery, Ajax, Bootstrap, Material
 • Tools : Visual Studio Code, Git, Maven
 • Insight and practical experience with server-side technologies :

 • Databases : Oracle, SQL Server, Postgres, Cassandra
 • Operating systems : Linux Windows Server
 • Application platforms : JBoss / WildFly EAP, Azure, Amazon Web services, Google cloud
 • Network : Architecture, protocols
 • Personal qualities :

  Capable of understanding and contributing to the technical solution from design through to code level.

  Be a team player with goodmunication skills.

  Be creative and innovative problem solver - thinks conceptually and out of the box.

  Achievement-oriented focuses on delivering results.

  Strong analytical skills and ability to learn quickly.

  Ability to conciselymunicate and understand technical requirements.

  The position requires that you champion thepany's HSE procedures.

  Location :

  Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

  Product Service Line : Landmark

  Contact Persons :

  Hiring Manager : Brit Berg (+47) 51 83 82 24 / Kjell Nedrebø (+47) 51 83 82 51

  Recruiter : Krisin F. Lenes (+47) 51 83 72 90

  Deadline : June 25th 2018

  Job Segment : Developer, Oracle, Database, System Administrator, Linux, Technology

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform