Stipendiat i kvartærgeologi
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen, Bergen, Norge
23 dager siden

Ved Institutt for geovitenskap er det ledig ei stilling som stipendiat i kvartærgeologi. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervising).

Om prosjektet / arbeidsoppgåver

Stipendiatstillinga er retta inn mot å auke kunnskapen om flaumar og ekstremhendingar på Sørlandet. Det skal utførast kartlegging av flaumutsette vassdrag og det skal samlast inn sedimentkjernar frå innsjøar.

Ein tek sikte på å rekonstruere flaumfrekvens gjennom Holosen basert på studiar av sedimentkjernar ved bruk av instrumentparken på EARTHLAB.

I kartleggingsarbeidet skal det nyttast lidar-data og 3D-høgdedata samla inn med dronar og elles andre geomatikk-relaterte metodar.

Prosjektet vil verte gjennomført i tett dialog med aktuelle samfunnsaktørar som NVE, kraftbransjen og forsikringsselskap.

Ein viktig målsetnad med prosjektet er å sikre at dei geologiske dataa som vert samla inn, vert kommuniserte til potensielle sluttbrukarar.

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande i kvartærgeologi, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute.
 • Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.

 • Erfaring frå analyse og tolking av sedimentkjernar og bruk av lett seismiske tolkeprogram, er ein føremon.
 • God kunnskap om relevante kvartærgeolgiske og sedimentære prosesser er ein føremon.
 • Erfaring frå analyse og tolking av tidsseriar er ein føremon.
 • Erfaring med ArcGIS og programmer som CorelDraw / Adobe Illustrator er ein føremon.
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege norsk- og engelskkunnskapar.
 • Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på.Ambisjonar og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatane.

  Om stipendiatstillinga

  Samla stipendperiode er 3 år, med høve til eit 4. år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning) fordelt med 25 % over tilsetjingsperioden.

  Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og instituttet sitt behov for undervisning, og vil bli avgjort av instituttleiar ved tilsetjing.

  Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

  Om forskarutdanninga

  Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga.

  Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

  Vi kan tilby

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • løn kr. 449 000,- etter hovudtariffavtalene i staten
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • gode velferdsordningar
 • Søknaden skal innehalde

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert
 • relevante attestar
 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar
 • Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

  Generell informasjon

  Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til Professor Jostein Bakke, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, +4755583503, epost : Jostein.Bakke uib.no

  Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders-

  og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

  Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

  Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

  Nærare om tilsettingsprosessen her.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform