Postdoktor i utdanningsforskning innen sykepleie
Høgskolen i Sørøst-Norge
Horten
4 dager siden

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.2018 ledig én 50 % stilling som postdoktor i utdanningsforskning innen sykepleie.

Postdoktorstillingen inngår i en større strategisk satsning på utdanningsforskning med fokus på kliniske studier i sykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Stillingen er tilknyttet Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og nærmeste overordnede er nestleder eller faggruppeleder.

Hovedarbeidssted vil være ved campus Drammen, Vestfold (Horten) eller Porsgrunn. Det må påregnes noe reising mellom de ulike campusene.

Kvalifikasjoner

Søkere til postdoktorstillingen må være autorisert sykepleier, ha erfaring med veiledning av studenter i klinisk praksis, og ha relevant norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad.

Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens interesse og potensiale for forskning innenfor fagfeltet. Søkeren må vedlegge en skisse på engelsk som tydeliggjør kjennskap til, og kompetanse innen forskningsfeltet, og hvordan egen kompetanse kan brukes inn i prosjektet.

Skissen bør også inneholde hvordan deltakelse som postdoktor i prosjektet kan bidra til kandidatens egen forsker- og kompetanseutvikling.

Perspektiver knyttet til personorientert helsearbeid bør integreres i skissen.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Det er en fordel om vedkommende har erfaring med både kvantitative og kvalitative metoder.

Om stillingen

Stillingen vil være knyttet til prosjektet Clinical Competence in Nursing Education (ReCCiNE) .

ReCCiNE involverer forskningsprosjekter på læringsprosesser, læringsmiljø, læringsaktiviteter og pedagogiske strategier rettet mot klinisk kompetanse i sykepleie.

Det ligger noen tematiske og metodiske føringer for de fire delprosjektene.

Ett delprosjekt vil være knyttet til læring av kliniske ferdigheter i simuleringssenter i bachelorutdanning i sykepleie.

To delprosjekter vil være knyttet til kliniske studier hvor studentene har direkte pasientkontakt enten i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Det er ønskelig at ett av disse prosjektene har fokus på psykisk helse enten hos voksne eller eldre.

Ett delprosjekt vil være knyttet til kliniske studier innen helsesøsterutdanning.

Postdoktoren vil inngå i utviklingen av de aktuelle delprosjektene, og eventuelt også ha mulighet for å utvikle eget prosjekt innenfor ett eller flere av områdene læringsprosesser, læringsmiljø, læringsaktiviteter og pedagogiske strategier rettet mot klinisk kompetanse i sykepleie.

Alle prosjektene vil anvende kvantitative eller mixed methods forskningsdesign med en tydelig personorientert tilnærming.

Postdoktorstillingen vil inngå i prosjektgruppen ReCCiNE og forskningsgruppen Klinisk kompetanse i Sykepleierutdanning.

Generelle krav til utdanning og kompetanse for stillingene er fastsatt i henhold til : Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat : http : / / lovdata.

no / dokument / SF / forskrift / 2006-01-31-102

Tilsetting skjer i en 50 % stilling for en periode på tre til fire år. Stillingen er ikke tillagt undervisningsplikt.

For mer opplysninger om stillingen kan følgende personer kontaktes :

Professor Marianne Thorsen Gonzalez, e-post : Marianne.Gonzalez usn.no, tlf : 31 00 97 14 / 932 24 285.

Instituttleder Lise Gladhus ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap / Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, e-post : lise.

gladhus usn.no, tlf : 906 29 828.

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn

  Postdoktor (stillingskode 1352, LR24) : NOK 508 800 650 200 i året. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  Andre opplysninger

  Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen presentere og utdype skissen / tematikken muntlig på engelsk.

  Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders-

  og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

  I henhold til offentlighetslovens 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

  Slik søker du

  Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre Søk stillingen .

  Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden :

  1. attesterte vitnemål fra høgskole / universitet

  2. hovedfags- / masteroppgaven og ph.d.-avhandlingen

  3. maksimum tre siders skisse på engelsk (se beskrivelse over)

  4. vitenskapelige publikasjoner og liste over disse

  5. kontaktinformasjon til tre referanser

  Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

  Søker er selv ansvarlig for at rett etterspurt dokumentasjon er vedlagt den elektroniske søknaden.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", godtar jeg neuvoos personvern og vilkår og godtar å motta relevante e-postvarsler. (avbryt når som helst) Se her
  Fortsette
  Applikasjonsform