Stipendiatstilling innen idrett, friluftsliv, teknologi og politikk
Høgskolen i Telemark
Kjølnes Ring 56, 3918 Porsgrunn, Norge
19 dager siden

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.11.2018 en ledig stilling som stipendiat innenfor tematikken idrett, friluftsliv, teknologi og politikk .

Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er studiested Bø, eventuelt Notodden eller Vestfold (Bakkenteigen).

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad innen friluftsliv, idrett, kroppsøving, kulturstudier, sosiologi, filosofi eller tilsvarende.

Mastergraden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute, og karakteren må være B eller bedre.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Kulturstudier innen tre måneder fra tiltredelse.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Om stillingen

Stillingen er gitt temaet idrett, friluftsliv, teknologi og politikk . Teknologi synes å spille en stadig større del av både idrett og friluftsliv : GPS, pulsklokker, tredemøller men også anerkjennelsesteknologi som Facebook, Strava og Instagram blir stadig vanligere.

Teknologi legger både disiplinerende og muliggjørende føringer på den enkeltes aktivitetsutøvelse. Samtidig anvendes forskning generert av idrettens måleapparater og teknologi som grunnlag når helsepolitiske retningslinjer skal utformes.

Helsepolitikken blir igjen formidlet direkte til den enkelte ved hjelp av telefoner, pulsklokker og annen teknologi som dag for dag gir tilbakemelding på hvorvidt en eksempelvis har beveget seg nok.

Teknologien kan både sees som en aktør som utformer helsepolitikk og som følger opp helsepolitikk. Et aktivitetsbånd som forteller at det er på tide med bevegelse kan ses på som helsepolitikk på håndleddet .

Stipendiaten det her søkes om, skal tilveiebringe ny kunnskap om koplingen mellom idrett / friluftsliv, teknologi og politikk.

Prosjektet skal bringe kunnskap om hvordan teknologien virker både muliggjørende og disiplinerende for aktører, samtidig som teknologien bidrar til å skaffe kunnskap som skal ligge til grunn for kunnskapsbasert politikk.

Eksempelvis blir helse en stadig viktigere del av den politiske legitimeringen av fysisk aktivitet og idrett. Det er av den grunn viktig å anbringe kunnskap om prosessene som ligger bak politiske beslutninger på dette området og teknologiens rolle i implementeringen av politikken.

Stipendiaten kan også undersøke hvordan teknologi anvendt i idrett og friluftsliv virker inn på utøvernes opplevelse og motivasjon for aktivitet.

Det er opp til stipendiaten selv å velge teoretiske og metodiske grep. Prosjektet må inkludere perspektiver som gir utdypende forståelse av teknologiens rolle i idrett og friluftsliv som viser hvordan den påvirker handlinger, både individuelle og politiske.

Stipendiaten vil ha tilhørighet til institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved fakultet for humaniora, idretts-

og utdanningsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge. Stipendiaten vil være knyttet til forskningsgruppen for idrett- og kulturpolitikk, men også andre forskningsgrupper ved universitetet kan være aktuelle.

Søkerne bes om å formulere en prosjektbeskrivelse hvor mer presise og avgrensede problemstillinger, samt teoretiske og metodiske valg, blir presentert og begrunnet.

Det finnes en utfyllende beskrivelse av prosjektet og stipendiatstillingen som kan oversendes på forespørsel. Denne forespørselen kan rettes til tommy.langseth usn.no.

Den som ansettes i stipendiatstillingen skal søke og innvilges opptak til doktorgradsprogrammet i kulturstudier ved USN.

Det foreligger en kort beskrivelse av dette programmet som kan oversendes på forespørsel til nils.asle.bergsgard usn.no, og vi oppfordrer aktuelle søkere til å sette seg inn i den faglige innrettingen på doktorgradsprogrammet.

Se også https : / / www.usn.no / forskning / doktorgradsutdanning / kulturstudier /

Tilsetting skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen.

For utfyllende opplysninger om stillingen kan førsteamanuensis Tommy Langseth (Tommy.Langseth usn.no / 35952760) ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, eller instituttleder Annette Bischoff (annette.

bischoff usn.no / 35952787) kontaktes.

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn

  Stipendiat (stillingskode 1017) : NOK 449 400 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

  Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  Andre opplysninger

  Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

  Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders-

  og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

  I henhold til offentlighetslovens 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

  Slik søker du

  Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre Søk stillingen .

  Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden :

 • attesterte vitnemål og attester fra høgskole / universitet
 • hovedfags- / masteroppgaven
 • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser
 • Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

  Etterspurte vedlegg må lastes opp sammen med søknad / CV for at en søknad skal bli vurdert.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform